ELBC

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

admin

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
BEVEZETŐ

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató termékeit a www.elbc.hu/covid19 online áruházon keresztül igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél, vagy Ügyfelek) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza. (Szolgáltató és az Ügyfél/Ügyfelek a továbbiakban együttesen: Felek.)
Jelen ÁSZF vonatkozik minden olyan jogügyletre, amely a www.elbc.hu/covid19 online áruház felületén kezdeményezett megrendelés eredményeképpen jön létre a Felek között.
Az ÁSZF Ügyfél által történő elfogadása a www.elbc.hu/covid19 online áruház szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha az Ügyfél leadja a megrendelést.
SZOLGÁLTATÓ
Szolgáltató neve: Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
Szolgáltató székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Szolgáltató postai címe: 1211 Budapest, Weiss Manférd út 4.
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-184315 (nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Szolgáltató adószáma: 24823544-2-41
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 9869/2020 (Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal)
SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
Központi ügyfélszolgálat: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4.
Ügyfélszolgálati email: covid19@elbc.hu
Ügyfélszolgálat telefon: +36-30/835- 5255
Ügyfélszolgálat elérhetősége: hétfő-csütörtök 9:00 – 16:00
Minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül reagálunk, és legkésőbb 2 munkanapon belül válaszolunk.
SZERZŐDÉS
Termék
A szerződés tárgya a www.elbc.hu/covid19 online áruházban megvásárolt alábbi termékek:
Termék
nettó egységár
(Ft/db)
csomagolás
3 rétegű maszk
300,- Ft
50 db-os egységcsomag
kn95 maszk
1.200,- Ft
20 db-os egységcsomag
A termék lényeges tulajdonságai a www.elbc.hu online áruházban a termékek bemutató oldalain megtekinthetőek.
A vételár
A vételár a www.elbc.hu online áruházban a termék mellett feltüntetett nettó ár, amit 27%-os ÁFA terhel. A vételár forintban megadott.
A megrendelés visszaigazolása tartalmazza a teljes vételárat. Az Ügyfél által fizetendő vételár mindig az az ár, amely a részére a megrendelési folyamat során küldött díjbekérőn fel van tüntetve. Mindig a megrendeléskor megadott vételár az irányadó, árváltozás esetén is a megrendeléskori ár képezi a jogügylet alapját.
Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a www.elbc.hu/covid19 oldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetleges informatikai rendszerhiba miatt megjelenő nyilvánvalóan téves árak (pl. 0 Ft-os, vagy 1,- Ft-os) nem képezhetik a jogügylet alapját, ezeknek javítására Szolgáltató a megrendelés Ügyfél általi megküldését követően is jogosult, Ügyfél pedig ilyen utólagos korrekció esetén, elállhat a szerződéstől.
A megrendelt termék házhoz szállítása esetén további költségek (így különösen fuvardíj vagy postaköltség) merülhetnek fel.
Megrendelés, szerződéskötés
Az Ügyfél a megrendelést kizárólag a www.elbc.hu/covid19 oldalon elérhető „megrendelőlap” űrlap kitöltésével kezdeményezheti, annak a covid19@elbc.hu e-mail címre történő megküldésével. A Szolgáltató egyéb úton (levél, telefon, fax) nem fogad megrendelést. A megrendelés az alábbi adatokat tartalmazza: név, számlázási cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, termék/ek, annak mennyisége, szállítási cím, szállítási mód, számlázási adatok. A megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció. Az Ügyfél a megrendeléssel elfogadja a jelen ÁSZF-ben részletezett feltételeket.
A megrendelés során az Ügyfél köteles valós és működő e-mail címet, telefonszámot, továbbá valós számlázási címet megadni. A megrendelésben megjelölt számlázási és szállítási adatok valódiságáért az Ügyfél felel. Az Ügyfél Szolgáltató, illetve a házhozszállítást végző futárszolgálat általi elérhetősége a Szolgáltató és az Ügyfél közös érdeke. Hiányos, vagy téves adatok megadása esetén a Szolgáltató megkísérli az Ügyféllel való kapcsolatfelvételt a megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen. Az Ügyfél elérhetetlensége esetén, Szolgáltató törli a hibás, és/vagy nem valós adatokkal megadott megrendelést.
A megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.
Szolgáltató az Ügyfél felé elektronikus úton – a megrendelésben megjelölt e-mail címre – haladéktalanul visszaigazolja a megrendelés megérkezését. A megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg a Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosítóját, a választott átvételi módot, a terméket és annak mennyiségét, valamint a termék vételárának teljes
A szerződés a megrendelés Ügyfél általi elküldésével, annak Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A szerződés nyelve magyar.
A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően elektronikus úton – a megrendelésben megjelölt e-mail címre – díjbekérőt küld az Ügyfélnek.
Amennyiben Szolgáltató visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 72 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A megrendelés interneten (távollévők között) kötött, de nem aláírt, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A megrendelést és az ahhoz tartozó visszaigazolást, díjbekérőt a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja.
A Szolgáltató a www.elbc.hu honlapon tájékoztatja az Ügyfelet azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni. A szerződéskötéshez az Ügyfél további információt a Szolgáltatótól nem igényelhet.
Az Ügyfél a rendelkezésre álló információk alapján köti meg a szerződést, így Szolgáltatót az Ügyfél szerződéskötési akaratát befolyásoló egyéb tényezők tekintetében felelősség nem terheli.
FIZETÉS
A termék vételárát az Ügyfél a díjbekérő alapján a Szolgáltató bankszámlájára történő előzetes utalással fizeti meg.
A megrendelésről kiállított számlát, bizonylatot a Szolgáltató a termék kézhezvételekor adja át az Ügyfélnek.
SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az Ügyfél kényelme érdekében többféle szállítási és átvételi módon veheti át megrendeléseit
Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy a személyes átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
A termék házhozszállítása Magyarország területén lehetséges.
A termék kézbesítése díj ellenében történik. A termék kézbesítésének költségei (szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatási díj) a megrendelés megtétele során kerülnek feltüntetésre.
Szolgáltató a megrendelés feladásáról a termék teljes vételárának a bankszámláján történő jóváírás napjától számított 5 napon belül gondoskodik. A megrendelés kiszállításáról, átvételéről az Ügyfelet a kiszállítást végző futárszolgálat tájékoztatja.
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4.
munkanapokon: 9.00-13.00-ig
Szolgáltató a személyes átvétel lehetőségéről az Ügyfelet elektronikus úton a vételár a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napjától számított 5 napon belül értesíti.
A személyes átvétel ingyenes.
A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által megrendelt terméket legfeljebb az átvétel lehetőségéről való értesítés megküldésétől számított 10 munkanapig tárolja a személyes átvételi ponton.
Amennyiben az átvétel nem történik meg, a termék újbóli küldése kizárólag új megrendelés keretében lehetséges.
SZAVATOSSÁG
A megrendelt termékekre vonatkozóan Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint szavatosságot vállal.
A termékkel, a szerződés teljesítésével kapcsolatban az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán – telefonon, e-mailen, postai úton, személyesen – tehet bejelentést, az alábbi tartalommal: vásárló neve, címe, e-mail címe, termék megnevezése, vételár, vásárlás időpontja, hiba bejelentés időpontja, hiba leírása, vásárló által érvényesíteni kívánt szavatossági igény.
A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik, ennek hiányában a bejelentést, igényt indokoltnak tekintette.
Fogyasztói jogvita esetén az Ügyfél a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat:
Budapesti Békéltető Testület
székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
telefon: +36-1/488-2131
fax: + 36-1/488-2186
Kellékszavatosság
Hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igényeket érvényesítheti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint:
1.) kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha az ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna,
2.) ellenszolgáltatás arányos leszállítása vagy a hiba Szolgáltató költségére történő kijavítása, kijavíttatása, ha kijavítást vagy a kicserélést nem kért, illetve nem kérhetett,
3.) elállás – végső esetben.
A választott kellékszavatossági jogról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, áttérés költségének viselése mellett, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül köteles az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán jelezni.
A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével az Ügyfél ezen jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha az alábbi okok valamelyikét bizonyítani tudja:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.
Elállási jog
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján, az Ügyfelet indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés alapján az Ügyfél elállási jogát a termék kézhezvételtől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Amennyiben az Ügyfél elállási jogával élni kíván, írásban köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot, postai úton vagy e-mailben megküldeni a Szolgáltató ügyfélszolgálatára. Az elállási jog gyakorlásához az Ügyfél felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Határidőben gyakorolt az elállási jog, ha a megjelölt határidő lejárta előtt az Ügyfél elküldi elállási nyilatkozatát.
Az Ügyfél elállási jogát a termék átvételét követő felbontása után – mivel az testen viselt terméknek minősül – nem gyakorolhatja, a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
Szolgáltató az Ügyfél szerződéstől való elállása esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).
Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a korábbi időpontot kell figyelembe venni).
Ügyfél köteles a Szolgáltató számára (1751 Budapest, Pf.: 12) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.
Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Felelősség kizárása
Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okok, vis major miatt bekövetkezett, vagy harmadik fél által okozott károkért. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például a rosszindulatú tevékenység eredményeképpen történő téves adatközlésből, vagy módosításból, szerver
leállásból, technikai üzemzavarokból, vonalhibából, banki fizetési rendszerek hibájából, vírusok által okozott, vagy külső rosszindulatú támadásból adódó, és hasonló természetű problémák által okozott károkért.
Szerződésmódosítás
Szolgáltató jogosult az ÁSZF-t bármikor és egyoldalúan módosítani. A módosítások mindig a Szolgáltató www.elbc.hu honlapján történt közzététel napjától hatályosak, alkalmazandóak.
EGYÉB IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a következő jogszabályok rendelkezési az irányadóak:
– az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogadom Tovább