ELBC

Közérdekű adatok

Általános közzétételi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. A Társaság elérhetőségi

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Levelezési cím: 1751 Budapest, Pf. 12.
Telefon: +36-70/198-0782
Elektronikus levélcím: info@elbc.hu
Honlap: www.elbc.hu

1.1.2. A szervezeti struktúra
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait az Ügyrend tartalmazza.
Szervezeti ábra

1.1.3. A Társaság vezetői
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. vezetői neve, beosztása és elérhetőségei:
Demetrovics Szilárd – ügyvezető
E-mail: info@elbc.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

1.5. Lap
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által alapított lap.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. A Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, illetve a Társaság által lefolytatott hatósági eljárásban felügyeleti szerv teljes neve, székhelye, elérhetősége

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Telefonszám: +36-1/336-9000
Fax: +36-1/336-9479
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30.

Ügyfélszolgálat elérhgetőségei
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

1.6.2. A Társaság felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv teljes neve, székhelye, elérhetősége

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Telefonszám: +36-1/354-4800
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 17.

Ügyfélszolgálat elérhgetőségei
Ügyfélfogadás: hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00; szerda: 8:15-12:30 óráig és 13:00-15:30 óráig.

1.7. Költségvetési szervek
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó jogszabályok:
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. Nyilvántartások
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke:

Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
cél: pénzügyi és számviteli adatok nyilvántartása
jogalap: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
időtartam: 8 év

JDolBer
cél: munkaügyi adatok nyilvántartása
jogalap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
időtartam: 8 év

HostWare
cél: szálláshely működtetésével kapcsolatos adatok nyilvántartása
jogalap: hozzájárulás, szerződés
időtartam: 8 év

GPSoft
cél: éttermekkel kapcsolatos pénzügyi adatok nyilvántartása
jogalap: hozzájárulás, szerződés
időtartam: 8 év

Forrás SQL
cél: pénzügyi és számviteli adatok nyilvántartása
jogalap: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
időtartam: 8 év

2.5. A Társaság által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem gyűjt adatot.

2.6. Nyilvános kiadványok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem ad ki kiadványokat.

2.7. Döntéshozatal, ülések
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.8. A Társasság döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.9. Pályázatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem írt ki pályázatot.

2.10. Hirdetmények
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által közzétett hirdetmény, közlemény.

2.11. Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét az igénylési tájékoztató menüpont tartalmazza.

2.12. Különös közzétételi lista
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, a felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája:

Vezető tisztségviselő
Demetrovics Szilárd ügyvezető
pénzbeli juttatás: 1.000.000,- Ft/hó
végkielégítés, felmondási idő: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor

Felügyelőbizottság tagjai
Dr. Pleva György – elnök
Dr. Banczikné Papp Zsuzsanna – tag
Mányai Zoltán – tag

Vezető állású munkavállalók

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:
Demetrovics Szilárd – ügyvezető
Németh Tamás – gazdasági vezető
Bódi Beáta – pénzügyi munkatárs

végkielégítés, felmondási idő: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Nem volt az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. alaptevékenységével kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálat.

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. 2018

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Nem volt az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-nél nem volt egyéb ellenőrzés vagy vizsgálat.

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

3.1.5 Működési statisztika
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem rendelkezik éves (elemi) költségvetéssel.

3.2.2. Számviteli beszámolók
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. közzétett beszámolói:
2018. évi beszámoló
2017. évi beszámoló

3.2.3. A foglalkoztatottak
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-nél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
2018. évi statisztikai létszám: 566 fő
2018. évi személyi jellegű ráfordítás: 2.788.453 eFt

2017. évi statisztikai létszám: 505 fő
2017. évi személyi jellegű ráfordítás: 2.520.468 eFt

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:
Az ügyvezető illetménye: 1.000.000,- Ft/hó.

3.3. Támogatások
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem nyújt támogatásokat.

3.4. Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

3.5. Koncessziók
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem köt.

3.6. Egyéb kifizetések
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem tett.

3.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekben nem vesz részt.

3.8. Közbeszerzés

3.8.1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárások:

Egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése
a) Szerződés teljesítése
b) eKT – Közbeszerzési eljárás adatlapja
c) eKT – Dokumentum adatlapja

Központi közbeszerzést követően kötött szerződések

KEF önkéntes csatlakozást követően kötött szerződések

3.9. Szabályzatok

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogadom Tovább