ELBC

Adatkezelési tájékoztató a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy vonatkozásában

szemank

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő/ÉLBC) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

A Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy, valamint annak arany fokozata (a továbbiakban: KMÉ-védjegy) használatához, annak kérelmezéséhez kapcsolódóan az érinttetek személyes adatait a Védjegyjogosult, az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. kezeli.

 

1.      Adatkezelő

Név: Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.

Honlap: www.elbc.hu

Telefonszám: 06 70 189 0782

E-mail cím: info@elbc.hu

Képviselő: Demetrovics Szilárd ügyvezető

Képviselő elérhetősége: ugyvezeto@elbc.hu

 

2.      Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

 

3.      Védjegyhasználat iránti pályázat beadásához, elbírálásához kapcsolódó adatkezelés

Az ÉLBC Kft. a védjegyhasználat iránti pályázatot benyújtó személyekre vonatkozóan a pályázatban és annak mellékleteiben megjelölt adatokat kezeli, azokról nyilvántartást vezet.

 

3.1 Érintettek kategóriái

Az ÉLBC Kft-hez védjegyhasználat iránti pályázatot benyújtó személyek.

 

3.2 Az adatkezelés célja

Védjegyhasználat iránti pályázat elbírálása, az ehhez kapcsolódó audit lefolytatása.

 

3.3 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

3.4 A kezelt adatok köre

 

személyes adat adatkezelés célja
természetes személyazonosító adatok pályázat elbírálása, kapcsolattartás
FELIR azonosító pályázat elbírálása
őstermelői, vállalkozói igazolvány száma pályázat elbírálása
lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, levelezési cím) kapcsolattartás

 

3.5 A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelőhöz pályázatot benyújtó, illetve az Adatkezelővel szerződést kötő Érintett személy.

 

3.6 Az adatkezelés időtartama

 

3.7  Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

3.8 A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1]

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

3.9 Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az ÉLBC Kft. a KMÉ-védjegy használatának engedélyezéséről pályázat alapján dönt, így az Ön által benyújtott pályázat elbírálásának előfeltétele személyes adatainak rendelkezésre bocsátása. Ezen adatszolgáltatás elmulasztása esetén az ÉLBC Kft. az Ön által benyújtott pályázatot elutasítja, a KMÉ-védjegy használatát nem engedélyezi.

 

3.10        Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

4.      Védjegyhasználat iránti szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

Az ÉLBC Kft. a KMÉ-védjegyet használó személyekre, se vonatkozóan a védjegyhasználati szerződésben megjelölt adatokat kezeli, azokról nyilvántartást vezet.

 

4.1.   Érintettek kategóriái

KMÉ-védjegy használatára jogosult, az ÉLBC Kft-vel védjegyhasználati szerződést kötő, személyek.

 

4.2.   Az adatkezelés célja

A védjegyhasználatra vonatkozó szerződés megkötése az Érintettel.

 

4.3.   Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja:

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (továbbiakban: Sztv.) előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap).

 

4.4.   A kezelt adatok köre

 

személyes adat adatkezelés célja
természetes személyazonosító adatok pályázat elbírálása, kapcsolattartás
FELIR azonosító pályázat elbírálása
őstermelői, vállalkozói igazolvány száma pályázat elbírálása
lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, levelezési cím) kapcsolattartás

 

4.5.   A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelővel szerződést kötő Érintett személy.

 

4.6.   Az adatkezelés időtartama

KMÉ védjegy használati szerződésekkel kapcsolatos adatokat – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján – 8 évig megőrzi az Adatkezelő.

 

4.7.   A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[2]

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 

 • Nébih (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) utóellenőrzési feladatok és informatikai háttér biztosítása.
 • Az ÉLBC Kft. vagy a Védjegyjogosult által megbízott Független Ellenőrző Személy vagy Szervezet az utóellenőrzési feladatok ellátásának biztosítására.
 • Bírálóbizottság a változtatási kérelmek és az utóellenőrzés eredményeinek elbírálása céljából.
 • Akkreditált laboratóriumok ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok céljára.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

A KMÉ védjegy használatára vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.

 

4.8.   Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Ön a KMÉ védjegyet kizárólag szerződés alapján használhatja, így a KMÉ védjegy használatára vonatkozó szerződéskötés előfeltétele személyes adatainak rendelkezésre bocsátása. Ezen adatszolgáltatás elmulasztása esetén az ÉLBC Kft. az Ön számára a KMÉ védjegy használatát nem engedélyezi.

 

4.9.   Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

5.      Védjegyhasználat iránti pályázat elbírálásában, a használati jogosultság ellenőrzésében résztvevő auditorok/közreműködők adatainak kezelése

Az ÉLBC Kft. a védjegyhasználat iránti pályázatot a Tanúsítási Szabályzat szerinti eljárásrendben bírálja el, ennek során a Bíráló Bizottságra, a Fellebbviteli Testületre, az auditorra, valamint az akkreditált laboratóriumra vonatkozó adatokról nyilvántartást vezet.

 

5.1.   Érintettek kategóriái

Az ÉLBC Kft. a védjegyhasználat iránti pályázat elbírálásban, a használati jogosultság ellenőrzésében és az azokhoz kapcsolódó eljárásokban résztvevő személyek.

 

5.2.   Az adatkezelés célja

Védjegyhasználat iránti pályázat Tanúsítási Szabályzat szerinti elbírálása, a használati jogosultság ellenőrzése, nyilvántartása, ennek érdekében a közreműködők, auditorok személyes adatainak kezelése.

 

5.3.   Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja:

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap).

 

5.4.   A kezelt adatok köre

 

személyes adat adatkezelés célja
természetes személyazonosító adatok pályázat elbírálás, szerződéskötés, használati jogosultság ellenőrzése
lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, levelezési cím) kapcsolattartás

 

5.5.   A kezelt személyes adatok forrása

A pályázat elbírálásában, használati jogosultság ellenőrzésében részt vevő Érintettek.

 

5.6.   Az adatkezelés időtartama

Az ÉLBC Kft. a pályázat elbírásában, a védjegyhasználat ellenőrzésében résztvevő természetes személyek (Bíráló Bizottság, Fellebbviteli Testület, auditor, ellenőr, akkreditált laboratórium munkatársa) adatait ezen jogviszonyuk fennállása alatt kezeli, annak megszűnésétől számított 5 évig megőrzi.

Az ÉLBC Kft. a helyszíni tanúsító audit elvégzésére vonatkozó adatokat – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján – 8 évig megőrzi

 

5.7.   A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[3]

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 

 • Nébih (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) ellenőrzési, utóellenőrzési feladatok és informatikai háttér biztosítása.
 • Az ÉLBC Kft. vagy a Védjegyjogosult által megbízott Független Ellenőrző Személy vagy Szervezet az ellenőrzési, utóellenőrzési feladatok ellátásának biztosítására.
 • Bírálóbizottság a védjegyhasználat iránti pályázat, a változtatási kérelmek és az utóellenőrzés eredményeinek elbírálása céljából.
 • Fellebbviteli Testület a fellebbezések elbírálása céljából.
 • Akkreditált laboratóriumok ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok céljára.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

5.8.   Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, a szerződés létrejötte szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére.

 

5.9.   Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

6.      Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

6.1.   Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

 

6.2.   Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  •  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
  • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

6.3.   Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

6.4.   Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

 

6.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

6.6.   A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.7.   Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

6.8.   Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120., E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 


[1] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[2] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[3] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

 

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogadom Tovább