Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Levelezési cím: 1751 Budapest, Pf. 12
Telefonszám: +36-70/198-0782
Központi elektronikus levélcím: info@elbc.hu
Honlap: www.elbc.hu

1.1.2. A szervezeti struktúra
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

szervezeti ábra – feltöltés alatt

1.1.3. A szerv vezetői
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. vezetői neve, beosztása és elérhetőségei:
Demetrovics Szilárd – ügyvezető
Telefon: +36-70/198-0782
E-mail: demetrovicssz@elbc.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által alapított lap.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.6.1. A közgyűlés hatáskörében eljáró tulajdonos
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló teljes neve:

Nemzeti-Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Telefonszám: +36 1 336 9000
Fax: +36 1 336 9479
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30
E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

1.6.2. Felügyelőbizottság
A Társaság felügyelőbizottsága (továbbiakban: Felügyelőbizottság) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak szerint.

1.6.3. Könyvvizsgáló
Az Alapító Okiratban foglaltak szerint megbízott könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság számadásainak, számvitelének, vagyonkimutatásának és az éves mérlegnek, igény esetén támogatások elszámolásának valódiságát és jogszerűségét. Megállapításaitól tájékoztatja az ügyvezetőt és a felügyelőbizottságot, a Tulajdonos elé terjeszti az éves beszámolóhoz kötődő vizsgálati jelentését.

1.6.4. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv:
Név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, nádor utca 28.
Telefonszám: +36 1 354 4800
Fax: –
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17.
E-mail: –

Ügyfélfogadás: Kezelőiroda (II. emelet 220.); Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00; Szerda: 8:15-12:30 óráig és 13:00-15:30 óráig.

1.7. Költségvetési szervek
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.     A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó jogszabályok:
1. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2. 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. Nyilvántartások
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem vezet nyilvántartásokat.

2.5. Nyilvános kiadványok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem ad ki kiadványokat.

2.6. Döntéshozatal, ülések
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.8. Pályázatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem ír ki pályázatokat.

2.9. Hirdetmények
Nincs az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által közzétett hirdetmény, közlemény.

2.10. Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül tesz eleget.
Az igények benyújthatók az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. levelezési címére.

2.11. Különös közzétételi lista
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, a felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája:

Vezető tisztségviselő:
Demetrovics Szilárd – ügyvezető (cégjegyzésre önállóan jogosult)

Felügyelőbizottság tagjai:
Dr. Nemes Imre – elnök
Szele–Király Andrea – tag
Mányai Zoltán – tag

A felügyelőbizottság tagjait díjazás és költségtérítés nem illeti meg.

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:
Demetrovics Szilárd – ügyvezető
Kadlecsik Imre – gazdasági vezető
Bódi Beáta – pénzügyi munkatárs
Pálfy Beáta – pénzügyi munkatárs

 

3.Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Nem volt az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. alaptevékenységével kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálat.

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék nem folytatott vizsgálatot az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-nél.

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-nél nem volt egyéb ellenőrzés vagy vizsgálat.

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

3.1.5 Működési statisztika
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem rendelkezik éves (elemi) költségvetéssel.

3.2.2. Számviteli beszámolók
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója:
számviteli beszámoló – feltöltés alatt

3.3. Költségvetések, beszámolók
3.3.1. A foglalkoztatottak
Az ügyvezető illetménye bruttó 714.000 Ft/hó.

A felügyelőbizottság tagjait díjazás nem illeti meg.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. valamennyi munkavállalóját évi 200.000 Ft cafeteria illeti meg.

3.3.2. Támogatások
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. költségvetéséből nem nyújtott támogatást.

3.3.3. Szerződések
feltöltés alatt

3.3.4. Koncessziók
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem köt.

3.3.5. Egyéb kifizetések
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem tett.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekben nem vesz részt.

3.3.7. Közbeszerzés
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)