ELBC

Adatkezelési tájékoztató

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által történő adatkezeléshez

 1.  Adatkezelő

Az Ön személyes adatait az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉLBC Kft.) kezeli:

székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

postacím: 1751 Budapest, Pf. 12.

telefon: 70/198-0782

e-mail: info@elbc.hu

honlap: www.elbc.hu

ÉLBC Kft. képviselője: Demetrovics Szilárd ügyvezető

elérhetősége: info@elbc.hu

 

ÉLBC Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@elbc.hu

 

 1. ÉLBC Kft. adatkezelésére vonatkozó jogszabályok

 

Az ÉLBC Kft. által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

 • az általános adatvédelmi rendelet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

 

III. Adatkezeléssel érintett adatok köre és az adatkezelés célja

 

III. 1. Szerződéskötés

 

Az ÉLBC Kft. a vele szerződéses jogviszonyban álló személyekre vonatkozóan – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, valamint az adózási jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében – a szerződésben megjelölt adatokról nyilvántartást vezet.

 

személyes adat adatkezelés célja
természetes személyazonosító adatok szerződéskötés, számla kiállítás
lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, levelezési cím) kapcsolattartás
bankszámlaszám szerződés szerinti fizetési kötelezettség teljesítése

 

Az ÉLBC Kft. az Ön számára tevékenységet kizárólag szerződés alapján végezhet, így az Önnel történő szerződéskötés előfeltétele személyes adatainak rendelkezésre bocsátása. Ezen adatszolgáltatás elmulasztása esetén a Kft. az Ön által igényelt feladatot nem végzi el.

Az ÉLBC Kft. a vele szerződéses jogviszonyban álló nem természetes személyekre vonatkozóan a nem természetes személy által kezelt és továbbított, a szerződésben meghatározott képviselő és kapcsolattartó, valamint a nem természetes személy szerződés teljesítésében résztvevő munkavállalójának, foglalkoztatottjának adatairól vezet nyilvántartást.

 

személyes adat adatkezelés célja
természetes személyazonosító adatok szerződés teljesítése
elérhetőség (e-mail, telefonszám, levelezési cím) kapcsolattartás

 

Az ÉLBC Kft. a nem természetes személy számára tevékenységet kizárólag szerződés alapján végezhet, így a nem természetes személlyel történő szerződéskötés előfeltétele a képviselő, kapcsolattartó, teljesítésben résztvevő munkavállalói személyes adatainak rendelkezésre bocsátása. Ezen adatszolgáltatás elmulasztása esetén a Kft. a nem természetes személy által igényelt feladatot nem végzi el.

 

III.2. Munkavállalókra vonatkozó adatok

 

Az ÉLBC Kft. a vele munkaviszonyban álló személyekről a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a munkaviszonyhoz kapcsolódó munkáltatói kötelezettségek teljesítése érdekében nyilvántartást vezet.

 

személyes adat adatkezelés célja
természetes személyazonosító adatok munkáltatói kötelezettség teljesítése
lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, levelezési cím) kapcsolattartás
bankszámlaszám munkabér és egyéb juttatások megfizetése

 

Az ÉLBC Kft-vel való munkaviszony létesítésének, munkaszerződés megkötésének előfeltétele az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása. Ezen adatszolgáltatás elmaradása esetén az Ön és az ÉLBC Kft. közötti munkaviszony nem jöhet létre.

A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatai – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatóak.

A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.

 

III.3. Közhatalmi feladatok ellátása

 

Az ÉLBC Kft. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38/D. § (5) bekezdése alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátása érdekében közhatalmi feladatokat lát el.

 

személyes adat adatkezelés célja
természetes személyazonosító adatok Éltv. 38/A. § (5) bekezdés
lakcím, elérhetőség (e-mail, telefonszám, faxszám, levelezési cím) Éltv. 38/A. § (5) bekezdés

 

 1. Adatkezelés jogalapja

 

Az ÉLBC Kft. általi adatkezelés jogalapja általános jelleggel az Ön kifejezett hozzájárulása.

Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az azt megelőzően hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A nem természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódóan személyes adatok kezelését az ÉLBC Kft. a nem természetes személy jogos érdekeinek érvényesítése, a szerződés teljesítése érdekében végzi, az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Ebben az esetben a nem természetes személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az érintett természetes személy (képviselő, kapcsolattartó, munkavállaló) személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, az a szerződés teljesítéséhez, az abban megjelölt feladat ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

A nem természetes személlyel való szerződéskötés, a szerződés teljesítése során a nem természetes személy által megadott személyes adatok vonatkozásában a nem természetes személy kötelessége az érintett természetes személy hozzájárulásának beszerzése.

Az ÉLBC Kft. a közhatalmi feladatai ellátása keretében történő adatkezelést a közfeladatok végrehajtása érdekében, törvényi felhatalmazás alapján, az abban megjelölt cél érdekében, az ott meghatározott keretek között végzi.

 

 1. Adatkezelés időtartama

 

Az ÉLBC Kft. a szerződésekkel kapcsolatos adatokat – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 169. §-a alapján – 8 évig megőrzi.

Az ÉLBC Kft. a munkaviszonyhoz tartozó adatokat a munkaviszony fennállása alatt kezeli, annak megszűnésétől számított 8 évig – a számviteli törvény 169. §-a alapján – megőrzi.

Az ÉLBC Kft. közfeladatai ellátása során az Ön személyes adatait jogszabály által meghatározott időtartamig őrzi.

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogokra vonatkozó kérelme alapján hozott intézkedésekről az ÉLBC Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja.

 

VI.1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga

 

Az Ön személyes adataihoz a Kft. munkavállalója, a Kft-vel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban lévő személy, valamint a Kft. könyvelési feladatait végző személy férhet hozzá, feladatai ellátása érdekében, az ahhoz szükséges mértékben.

Az ÉLBC Kft. egyes adatkezelési műveleteket – szerződés alapján – adatfeldolgozó útján végez. Az ÉLBC Kft. kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely garanciát nyújt az adatkezelési előírásoknak való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az ÉLBC Kft. utasításai alapján kezeli.

Az ÉLBC Kft. harmadik személy (állami szerv, hatóság) számára az Ön személyes adatait törvényi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott mértékben adja át.

Az ÉLBC Kft. az Ön személyes adatait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4. szám alatti telephelyén található szerveren tárolja, a tároláshoz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szolgáltatását veszi igénybe. Az ÉLBC Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatainak védelméről, különösen azok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása ellen.

 

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről és az arra vonatkozó információkról, az alábbi tartalommal:

 • az adatkezelés célja,
 • a személyes adatok köre, kategóriái,
 • azon címzettek, amelyekkel a személyes adatokat közölték, közölni fogják,
 • adatkezelés, adattárolás időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai,
 • személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jogosultság,
 • a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához való jog,
 • nem az Öntől származó személyes adatok forrása.

 

Ön az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kérhet, amelynek rendelkezésre bocsátása elektronikus kérelem esetén elektronikus formátumban történik, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

VI.2. személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Ön bármikor kérheti pontatlan személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés célját figyelembe véve az Önre vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

VI.3. személyes adatok törléséhez való jog

 

Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését, ha

 • azon adatkezelési célból, amely alapján azokat kezelték, gyűjtötték, már nincs szükség a személyes adatokra,
 • Ön a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • az Ön személyes adatait az ÉLBC Kft -re alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Nem törölhetőek az Ön személyes adatai, ha az adatkezelés a következők céljából szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az ÉLBC Kft-re alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből vagy az ÉLBC Kft. -re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, ha azt a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné,
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 

VI.4. személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

 

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az ÉLBC Kft. ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön nem az adatok törlését, hanem ahelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatokra, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli,
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ÉLBC Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az ÉLBC Kft. az érintett személyes adatokat kizárólag tárolja, ezt meghaladóan azokat kezelni csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet.

 

VI.5. személyes adatok hordozhatóságához való jog

 

Ön kérheti az Önre vonatkozó, az ÉLBC Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átadását, továbbá jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, illetve ezen adatkezelőnek történő közvetlen megküldését kérni, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatok hordozhatóságához való jog nem illeti meg azon adatkezelés keretében, amelyet az ÉLBC Kft. közérdekű vagy közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladatai végrehajtásához szükséges.

 

VI.6. személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

 

Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az ÉLBC Kft. az Ön személyes adatait akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek

 • elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

VI.7. adatvédelmi incidensről történő tájékoztatáshoz való jog

 

Az Ön személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön személyes jogaira és szabadságaira, az ÉLBC Kft. késedelem nélkül tájékoztatja, megjelölve a következő információkat:

 • az adatvédelmi incidens jellege,
 • adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége,
 • adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,
 • adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések (adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedések).

 

Az ÉLBC Kft. az adatvédelmi incidensről nem nyújt tájékoztatást, ha

 • megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, amelyeket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztak, különösen, amelyek hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
 • az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a jövőben valószínűsíthetően nem valósul meg,
 • az aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben a tájékoztatás nyilvánosan közzétett információk útján történik, vagy hasonló intézkedéssel biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

VII. Adatkezelés elleni panasz

 

Ön a jogellenes adatkezelés ellen panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5).

Ön a jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ÉLBC Kft. ellen. A peres eljárást Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogadom Tovább